در اين دنيا برای كفری كردن آدمهای رذلی كه می خواهند همه چيز را از آنچه هست برايت سخت تر كنند ؛راهی بهتر از اين نيست كه وانمود كنی از هيچ چيز دلخور نيستی!