نسل سوخته ، نسل مظلوم ، نسل بدبخ و عقده ای و از این صوبتا همه شر و وره شک ندارم نسل‌های آینده از ما به عنوان احمق‌ترین نسل یاد خواهند کرد! که می دونستیم چی داره به سرمان میاد ولی فقط جوک ساختیم و دور همی بهش خندیدم و لایک زدیم رفتیم !