حيف كه سال آخريه احمدي نژاد ميره سازمان ملل وگرنه مطمئنم سال ديگه ميرفت اونجا سخنراني يهو عكس نتانياهو رو در مي آورد نشون ميداد بعد با ماژيك براش شاخ و سيبيل می کشید و اينا يا روش ضربدر ميكشيد ! 
يكي نيست به اين اسراييل بگه بابا نكنيد اينكارارو جلو بچه زود ياد ميگيره !