بسلامتی کسایی که تو خاطرمون « ابدی » هستن اما تو خاطرشون «عددی»  نیستیم...