بدنبال تحریمها و در پی شکوفا شدن اقتصاد مقاومتی دانشمندان ایرانی با استفاده از روش مهندسی معکوس موفق به ساخت سرنشین بدون هواپیما شدند