این دیکه کنترلش خیلی نامحسوس بوده از دستش در رفته !