به مادر زنش می گه مامان ... دیگه باقیشو خودت فک کن دیگه !