هنوز هيچي نشده اثرات تحريم به جاده ها رسيده امروز خبر دادن كه نرخ دسشويي هاي بين راهي هم گرون شده ، بفرما كاين هنوز از نتايج سحر است !