جای «آدم‌های معمولی خیلی خوب» تو زندگیم خالیه.
آدم‌های معمولی، آدم‌هایی که در دوره «ادعا‌ها»؛ جرئت معمولی بودن دارند.
همين.