این حجم بالای استقبالی که از اعتکاف میشه به خوبی نشون دهنده اینه که تمام حرفاي دولت مبنی بر ایجاد اشتغال شر و ور بوده !