+چه کسی بود صدا زد سهراب؟
-منم،آب قطع شده،تو حموم گیر کردم سرم شامپويي هست !
+عه...الان میام
دكتر شريعتي و سهراب هنگام قطعي آب