درآزادترين كشور دنيابه داريوش مهرجويي نه مجوز ساخت فيلم ميدهند نه امكان اجراي تئاتر !
انصراف داريوش مهرجویی از ساخت فيلم «بیا تا برویم» به دليل صادر نشدن مجوز ساخت !