جواناي الان خوش بحالشون زمان ما کی جرات داشت بگه دوست دختر و دوست پسر داره خانواده كه هيچي تو همون محل دو شقه مون ميكردن یعنی اونطوری که ما در مورد دوست دخترمون با رفيقامون رمزی حرف میزدیم، شهید همت با قرارگاه نمیزد !#از ديگر مصائب دهه شصتي ها