به عنوان يك ايراني وطن دوست كه عربها را هم دوست دارم ! اصن پيشنهاد ميدم خليج فارس رو زوج و فرد كنند يه روز مال ما يه روز برا اونا !