همين عادمايي كه مثلن دوهزار سال تمدن و فيلان و بيسار دارن همينا كه دارن از نگراني كودكان سرطاني و از دست رفتن ابوموسي دقمرگ ميشن دقيقاً همينا پاى پول كه بياد وسط تبديل ميشن به زامبى! ديدم كه ميگم ها !