اگر تمامی ابر های آسمان ببارند ، گل های قالی نخواهند شکفت و این قانون زیر پا ماندن است...