دقت كرديد اصن اين مهمونداري هواپيما چقد بي ادبن اصن هم مهموندار نيستن هنو ننشستي ميگن در خروج اينطرفه اونطرفه بي شعورا !