آیا می دانید احسان یار شاطر کیست؟
اگر یک فوتبالیست یا هنرپیشه بود همه میشناختید # بعد از محك و كودكان سرطاني و افغانستان و ابوموسي اين اطوار جديدي است كه در فيس بوك اخيراً مد شده !