هیچگــاه جـســد آن هــ ــایی که ادعـــا ؛ مــ ــی کنند برایمان میمیـــرند ..... پیــــدا نمــــی شــــود ... !!!