الان كه دارم به دوم خرداد نگاه مي كنم مي بينم ما یه سری آدم بدبخ بودیم که دلمونو خوش کرده بودیم به یسری بدبخ تر از خودمون !