اولين كاري كه در بدو بي پولي انجام ميدم گشتن همه لباسام تو كمده و بدينسان براي مدتي پولدار ميشم !