يكي از بزرگترين قصورهايي هم كه در فضاي نت داره انجام ميشه اينه كه خيلي از دكتر شريعتي و دكتر حسابي و طبعاًپسرشون !ياد ميشه و اصلاًاز دکتر سروش اسمي برده نميشه ،بزرگواري كه هرچیزي كه ازش سئوال ميشه و يا هر مطلبي كه مي خواهند بگويند را در قالب چند خط شعر از مولانا تقديم ملت مي كنند ! بله همچين شخصيتهاي محترم و بلغوري داريم ما !