میگن تو شیراز شده شانس ده بار دره خونه‌ طرف رو می‌زنه ولی باز کسی جواب نمیده ! راسته ینی؟