میگن تو شیراز شده  شانس ده بار در خونه‌ طرف رو می‌زنه ولی باز کسی جواب نمیده ! راسته ینی شیرازیا بیان روشنگری کنند !