اي کساني که ايمان آورده ايد - شما در مقابل دوربين مخفي هستيد