میگن چین بسیجی ساخته که با نصف کیک و بدون ساندیس سه روز متوالی راهپیمایی میکنن ... !