مرحوم صدای نازی داشت، جوری می‌خوند که آدم دقیقن حس می‌کرد با تمام وجود می‌خونه، اصلن با سوز دل می خوند. مرحوم جوری می‌خوند که انگار واقعن می‌دونست یه روزی از این دنیا می‌ره #تنها صداست که می‌راند