گاهی پیش خودمان فکر می‌کنیم ما هم دود شدیم و به هوا رفتیم!