به قسمت موسیقی رفته، وارد فولدر «یــان تـیـرسـن» شده و آهنگی را به دلخواه پلی کنید