هر آلبالو را اول در دهانتان خیس کرده و بعد توی نمک بغلتانید و بدون عجله بخورید. برای هر آلبالو حدود دو تا سه دقیقه وقت بگذارید