اگر همه‌چیز درست پیش رفته باشد یه ساعت بعد از لذت‌بخش‌ترین چـُرت کا‌ئنات بیدار می‌شوید