علمی:
طبق آخرین نتیجه‌گیری متخصصان ایرانی؛ درمان بهتر از پیشگیری است!
اعلام آمادگی نیروهای صلحبان سپاه، برای خرید شرکت اَپل
مدیرعامل دامپزشکی شهرستان چرند: «بعضی سگ‌ها پشمالو هستند و نیاز به محبت دارند.»
بوعلی سینا برای سرماخوردگی خوب است.