اگه یه روزی یه جایی یادت افتاد که یه روزی یه کسی یه حرفایی می زد و یه کارایی می کرد و یه جورایی دوستت داشت که هیچ کس نمی زد ونمی کرد و نمی داشت، بدون اون روز دیگه یه کم دیر شده اگه نه هم که هیچی