خداوند به ما خدمت بدهد به شما توفیق کنیم!» ...پرویز پرستویی فیلم مارمولک! هواقعا دیالوگهاش محشر بود