بعد از صدای زنگ تلفن یا در : یعنی کی میتونه باشه ؟! و براستی این دیالوگ مسخره و احمقانه تا به کی قراره در سینمای ایران تکرار شود؟