پس از تحریمات گسترده از سوی آمریکا و متحدانش فقط تجهیزات عاشورایی  چینی ندیده بودیم، که اونم دیدیم!