لعنت به هرچی همخونه اس اول به بهونهی جای خواب می‏آن، بعد تمام سرمایه‏ی آشپزخونه رو چپاول می‏کنن.