نمی آیی ؟
می آیی ؟
نمی آیی؟
می آیی؟
نمی آیی ؟
می آیی؟
نمی آیی؟
می آیی ؟
دل تنگی همین طور لب باغچه نشسته است و زل زده به در خانه