یه تیکه از روح‌ت مثِ شکلات‌تلخ به ا.ر.گ.ا.س.م رسوندم، تا ته‌شو درنیارم ول‌ کن نیستم!