مطمئنم من دیوونه ام
مرا در تیمارستانی بستری کنید لطفا