صنما... جفا رها کن... کرم این روا ندارد...
                         بنگر به سوی دردی... که ز کس، دوا ندارد...
                                                      صنما... جفا رها کن... کرم این روا ندارد...