من یک فرمانده ام
بدون آخرین سنگر تسلیم نشده

به ما گفته بودند همیشه یک آخرین سنگر تسلیم نشده ای هست
من به شما آیندگان میگویم که "همیشه" بزرگترین دروغشان بود
هیچ کسی نمانده که با من بمیرد
سربازانم همه در دوزخ انتظارم را میکشند

من فرمانده ی جنگم
اینجا دروازه های دوزخ است
آخرین سنگر تسلیم شد
این پایان پیام است
و پایان پیام ، پایان من است