مي بيني سالهاست از دوبار نگاه کردن کسي دلت نلرزيده.
اين روزها
هر هيجاني 
هر خبري
هر نوشته اي
اشکم را در ميآورد و گلويم را پر از بغض مي کند
شادي يا غم
فرقي نمي کند
اين روزها اين بغض بي درمان 
به هر تلنگري مي شکند