این تنها برای توست خود شل سیلور استاین قبل از مرگش بهم گفت:

هواپیما درست کرم ازسنگ
هیچوقت دلم نمی خواست ازکشورم بیرن بروم