آخرین تجسم ادیپ ، داستان عاشقانه و همیشگی زیبایی وتوحش، امروز بعد از ظهر در تقاطع خیابان های پنجم و چهل و دوم در انتظار سبز شدن چراغ راهنمای ترافیک است...