یه روزی که خسته از مدرسه می یومدم ...از خدا خواستم اینجا بمیرم!!!!!!!!!

بعدها ... فکر کردم مرده شور دانشگاه رو ببرن که آرزوهای آدم رو ضد آرزو می کنه !!!!!!!!!!!!!!