به سلامتی یادهای کودکی
به سلامتی قایق های کاغذی 
به سلامتی بادبادکهای 
به ریسمان بسته زندگی
 به سلامتی یه قل دوقل  
به سلامتی گرگم بهوا   
به سلامتی سک سک
 به سلامتی هفت سنگ
 به سلامتی زو
 به سلامتی وسطی 
 به سلامتی من موچم !
به سلامتی قصه های مادربزرگ 
به سلامتی حوض وسط حیاط 
به سلامتی کوچه صفا 
 به سلامتی کرسی زمستان  
به سلامتی فشاری آب سرکوچه
به سلامتی من بردم !  یادم ترا فراموش
به سلامتی درست کردن نمکدونای کاغذی 
به سلامتی نون بیار کباب ببر
به سلامتی نان داغ
به سلامتی فیلم قیصر  
به سلامتی شو رنگارنگ
بسلامتی رختخواب بالای پشت بام 
به سلامتی شب یلداها