‌این ابرها را
من در قاب پنجره نگذاشته ام
که بردارم
اگر آفتاب نمی تابد تقصیر من نیست
با این همه شرمنده توام
خانه ام در مرز خواب و بیداری است
زیر پلک کابوس ها
مرا ببخش اگر دوستت دارم
و کاری از دستم برنمی آید.../ رسول یونان