اتفاق برای من همان یادآوری تلخی/شیرینی‌های ذهن‌ست. باید قدم بگذارم در جایی فراتر از دایره‌ی درک ذهن، که هیچِ هیچِ هیچ نمی‌فهمم.