وحشت دو

تو خوابیدی آروم .لبخند می زنی . غلت می زنی. دارم دیونه می شم .همش فکر می کنم داری خواب می بینی . خواب یه زن که عاشقش شدی ...